IDD – Unijna Dyrektywa Sposobu Dystrybucji Ubezpieczeń

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486 z późn. zm.), Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń z dnia 20 stycznia 2016 roku (Dz.Erz.UE.L nr 26, str. 19 ze zm., Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2359 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych oraz innymi aktami prawnymi, niniejszym przekazujemy Państwu informacje dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz uprawnień klienta instytucji rynku finansowego.

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

 

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DB PATRON

 

FORMULARZE ZŁOŻENIA REKLAMACJI