Wybrane Ubezpieczenia działu I:
  • Grupowe Ubezpieczenie pracownicze
  • Ochronne
  • Inwestycyjne
  • Zdrowotne
  • Medyczne
  • Pracownicze programy emerytalne
Wybrane Ubezpieczenia działu II:

Ubezpieczenia mienia:

  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie utraty zysku
  • Ubezpieczenie mienia w transporcie

 

Ubezpieczenia komunikacyjne:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • Ubezpieczenie autocasco
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych
  • Ubezpieczenie assistance

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności posiadanego mienia
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, przewoźnika

 

Ubezpieczenia techniczne:

  • Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu
  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
  • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
  • Ubezpieczeni utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn
  • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkód budowlano- montażowych

 

Ubezpieczenia finansowe:

  • Gwarancje
  • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego