KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: DB PATRON sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu pod adresem ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490545, NIP: 7343523066, REGON: 123002469.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest nim Pan Jacek Żelasko, możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: rodo@sprawdzdane.pl.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO w celu zawarcia przez Ciebie lub w Twoim imieniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora oraz wykonania zawartej umowy a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
  4. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli poprawności przetwarzania Twoich danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Twoje dane mogą być przekazane następującym podmiotom: firmom ubezpieczeniowym, firmom uczestniczącym we wsparciu technicznym Administratora, firmom uczestniczącym w procesie reklamacyjnym. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  5. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.
  6. Twoje dane będą przechowywane na czas świadczenia usług, których jesteś stroną a także po zakończeniu świadczenia umowy do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu korzystania przez Ciebie z naszych usług. Ponadto Twoje dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego oraz przepisach podatkowych.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  8. Dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych zostały naruszone przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
  9. W zakresie niezbędnym do przygotowania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku zgody lub jej cofnięcia nie będziemy mogli informować Ciebie o promocjach oraz specjalnych ofertach jakie dla Ciebie przygotowaliśmy. W pozostałych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.